Na středních školách a vyšších odborných školách

▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,

• nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,

▪ homogenita tříd a skupin není povinná,

▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1 ; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,

▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,

▪ nově se maturitní zkoušky a absolutoria mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,

▪ přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,

▪ zkoušky na vyšších odborných školách se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,

▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

 

Informace k provozu školy v týdnu od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021 naleznete ZDE a zároveň v informačním systému KOMENS.

METODICÉ DOPORUČENÍ_návrat žáků do škol

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Skupinové konzultace na středních a vyšších odborných školách
S účinností do 26. dubna 2021 se umožňují na středních školách a vyšších odborných školách skupinové konzultace pro až 6 žáků, (viz ZDE). Skupinová konzultace slouží jak pro teoretickou složku vzdělávání, tak i praktickou složku vzdělávání a je určena pro
• žáky 4. ročníků SŠ a 3. ročníků VOŠ 
• žáky ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků.

Při konzultacích je nezbytné dodržovat všechna mimořádná a hygienická opatření platná v den konzultace, jako je zejména testování a ochrana ústa a nosu.
Pro studenty vyšších odborných škol nadále zůstává zachována možnost individuální konzultace, skupinové tam však povolené nejsou.
Testování žáků ve škole se vztahuje i na žáky účastnící se skupinových konzultací. Testování povinně zajišťuje škola, ale je možné přinést i potvrzení o negativním testu z odběrového místa, které není starší 48 hodin. Dále se nemusí testovat ten, kdo doloží, že prodělal COVID-19 v posledních 90 dnech, anebo prošel již kompletním očkováním. Více informací k testování najdete ZDE.

 

Skupinové konzultace na středních školách
S účinností do 19. dubna 2021 se umožňují na středních školách a konzervatořích skupinové konzultace pro až 6 žáků, (viz ZDE). Skupinová konzultace slouží jak pro teoretickou složku vzdělávání, tak i praktickou složku vzdělávání a je určena pro
• žáky 4. ročníků 
• žáky ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků.

Při konzultacích je nezbytné dodržovat všechna mimořádná a hygienická opatření platná v den konzultace, jako je zejména testování a ochrana ústa a nosu.
Pro studenty vyšších odborných škol nadále zůstává zachována možnost individuální konzultace, skupinové tam však povolené nejsou.
Testování žáků ve škole se vztahuje i na žáky účastnící se skupinových konzultací. Testování povinně zajišťuje škola, ale je možné přinést i potvrzení o negativním testu z odběrového místa, které není starší 48 hodin. Dále se nemusí testovat ten, kdo doloží, že prodělal COVID-19 v posledních 90 dnech, anebo prošel již kompletním očkováním. Více informací k testování najdete ZDE.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE)

 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízení (ZDE)
 • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních ZDE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:
individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
konání maturitních zkoušek, absolutorií a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti
- konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti
- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
- konání přijímacích zkoušek střední školy tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti - více informací ZDE

 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (ZDE).
Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
 • ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření
Opatření obecné povahy k prodloužení funkčního období školské rady (ZDE)
 • MŠMT dříve vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu
 • Školy si musí vyhodnotit, zda se u nich opatření uplatnilo, a připravit se na skončení funkčního období členů školské rady po předpokládaném skončení nouzového stavu ke dni 11. 4. 2021

  Končícím nouzovým stavem také končí pracovní povinnost žáků a studentů stanovená krizovým opatřením.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
- dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“). Vláda zároveň dne 18. března 2021 o rozhodla o pravidelném testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19 v určených školách (týká se pedagogických i nepedagogických zaměstnanců přítomných v určené škole); určené školy jsou povinné nejpozději od 23. března zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru COVID-19 a vyzvat je, aby testy podstoupili; nejpozději od 30. března pak smí umožnit přítomnost na pracovišti pouze zaměstnancům, kteří test v posledních 7 dnech podstoupili o uvolnila pro pravidelné testování zaměstnanců v určených školách potřebné množství antigenních testů, které budou distribuovány prostřednictvím Ministerstva vnitra a krajů.
- bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak, že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

Střední školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem. 

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 

A NADÁLE JE POVOLENO:

 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).

Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.
(Opravné a náhradní zkoušky na naší škole budou realizovány zkoušející, žák ve škole a předseda a místopředseda on - line (Teams)
Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.
Opatření ve školství se od pondělí 15.2.2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

dodatek k maturitní zkoušce zde

dodatek k jednotné přijímací zkoušce (navýšení času) zde

Usnesení vlády č. 129 ze dne 14. 2. 2021 zde

více ZDE