Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. 

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, vyplněním tohoto formuláře PŘIHLÁŠENÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z CJL, ANJ o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen z cizího jazyka, případně obě.
Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky
z českého jazyka a literatury nebo/z cizího jazyka).
Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1 až 4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy. Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat). Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí.