Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
+420 354 224 711

Informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a možnosti zpětvzetí zápisového lístku naleznete ZDE

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE bude uchazečům zaslána nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky, tj. 19. 4. 2021.

Testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, bude uchazeči umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

I.
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou DOKLAD  o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které    si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

  • V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem.
  • Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

II.
Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Změna termínů přijímacích zkoušek

MŠMT na základě OOP ze dne 15. 3. 2021 určuje změnu termínů přijímacích zkoušek.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 3. a 4. května 2021.

Školní přijímací zkouška, která je stanovena pro studijní obory Gymnázium  a Předškolní a mimoškolní pedagogika se budou konat ve stejné dny jako jednotná přijímací zkouška - tedy 3. a 4. května 2021.

Náhradní termín se koná 2. a 3. června 2021.

Zároveň je posunut i termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - výsledky budou zveřejněny nejdříve 19. května 2021.

 

JPZ_časový_harmonogram_2021

Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. dubna 2021

Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. března 2021 

Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-1 ze dne 15. února 2021

Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021

dodatek k jednotné přijímací zkoušce (navýšení času) zde

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ PRO 1. kolo roku  2021 ZDE

1. 3. 2021 - poslední možný termín odevzdání přihlášky ke studiu (přihlášku je možno podat osobně v sekretariátu školy nebo zaslat na adresu školy).

Přihláška zde

Název a adresa školy:

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Lidická 455/40, 360 01  Karlovy Vary

 

Podmínkou přijetí  ke vzdělávání pro obory vzdělání:
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
PEDAGOGICKÉ LYCEUM
SOCIÁLNÍ ČINNOST
je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (dle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou nejpozději 1. března 2021.

 

12. 4. 2021 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky a přijímací zkoušky z tělesné zdatnosti (pro studijní obor Gymnázium) a přijímací zkoušky z hudebních a jazykových dovedností (pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika).

13. 4. 2021 - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky a přijímací zkoušky z tělesné zdatnosti (pro studijní obor Gymnázium) a přijímací zkoušky z hudebních a jazykových dovedností (pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika).

Náhradní termíny: 1. náhradní termín 12. 5. 2021

                               2. náhradní termín 13. 5. 2021

 

 

Odkazy na logopedická pracoviště naleznete zde.

Kontakt

Lidická 455/40
360 01 Karlovy Vary
Najdete nás NA MAPĚ
tel: 354 224 711
fax: 353 234 596
e-mail: info@pedgym-kv.cz
Bankovní spojení:
19-5994340257/0100

více kontaktů

Mapa

Facebook

Živý kraj

Karlovarský kraj